Verantwoord gebruik van antibiotica

Vermindering antibioticumgebruik

De Nederlandse varkenshouderij streeft met de pluimveehouderij, de kalverhouderij en de rundveehouderij naar een reductie van antibioticumgebruik van 20% in 2011 en 50% in 2013, ten opzichte van 2009.
Deze doelstelling hebben de vier grootste diersectoren samen met andere ketenpartijen geformuleerd in de nota van de Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij. Het expertpanel van de SDa stelt benchmarkindicatoren vast voor antibioticumgebruik die dierhouders als handvat kunnen gebruiken om de gestelde doelen te behalen.
De benchmarkindicator is een streefwaarde die gebaseerd is op het gemiddelde gebruik in 2009 per diersector en de 20% reductiedoelstelling voor 2011. Deze streefwaarde wordt uitgedrukt in een dierdagdosering per jaar.
De Oosthof heeft gefaciliteert dat voor haar klanten de dierdagdosering al enkele jaren inzichtelijk is.

Alles omtrent verantwoord antibioticagebruik en de praktische implementatie van het formularium ( dus wat mag er wanneer aan antibiotica worden gebruikt) valt onder mijn voorkeurskennisgebied.

Het expertpanel van de SDa stelt benchmarkindicatoren vast voor antibioticumgebruik die dierhouders als handvat kunnen gebruiken om de gestelde doelen te behalen. Deze indicatoren worden uitgedrukt in een dierdagdosering per jaar.De benchmarkindicatoren voor 2013 zijn vastgesteld op basis van de gebruiksgegevens over 2012.

Meer over deze gegevens leest u in de SDa-rapportage ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2012”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registratie diergeneesmiddelen

Varkenshouders kunnen het antibioticagebruik op hun bedrijf registreren via de private kwaliteitssystemen waarbinnen ze produceren. Hierdoor ontstaat er een helder beeld van de eigen prestatie en het behalen van de gestelde reductiedoelstellingen door de varkenshouderij. De SDa vraagt deze gegevens op, beoordeelt de kwaliteit en voert analyses uit. De uitkomst van deze analyse wordt gerapporteerd aan de diersectoren en de overheid. Op basis van de gebruiksgegevens stelt de SDa benchmarkindicatoren vast voor dierhouders. Dierhouders in het signalerings- en actieniveau dienen in overleg met hun dierenarts maatregelen te nemen om het antibioticumgebruik op het bedrijf structureel te verlagen. Om dit beleid te ondersteunen zijn private kwaliteitssystemen verbetertrajecten gestart. Meer over de SDa-aanpak en de verbetertrajecten leest u in de 4de SDa-Signalering.

Kritische middelen

Antibiotica die als laatste redmiddel worden ingezet in de humane gezondheidszorg verdienen bijzondere aandacht. Deze antibiotica zijn het meest recent ontwikkeld en micro-organismen hebben hier meestal nog geen resistentie tegen ontwikkeld. Daarom kunnen ze levensreddend zijn voor patiënten met een infectie die niet reageert op behandeling met oudere antibioticasoorten. Het is van groot belang dat deze middelen zorgvuldig en beperkt worden toegepast, zodat de werkzaamheid lang bewaard blijft.

De SDa heeft besloten dat de streefwaarde voor de derde-keuze middelen 0 DDD/J is. Dit geldt voor alle diersectoren. Meer over dit besluit en het gebruik van deze middelen leest u in de SDa-rapportage ‘Het gebruik van fluorochinolonen en de derde en vierde generatie cefalosporines in landbouwhuisdieren’ en de SDa-rapportage ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2012’.
De SDa gaat er van uit dat het aantal bedrijven met nul-gebruik van deze middelen verder zullen toenemen.

 

Verantwoord gebruik van antibiotica

Registratie diergeneesmiddelen

Varkenshouders kunnen het antibioticagebruik op hun bedrijf registreren via de private kwaliteitssystemen waarbinnen ze produceren. Hierdoor ontstaat er een helder beeld van de eigen prestatie en het behalen van de gestelde reductiedoelstellingen door de varkenshouderij. De SDa vraagt deze data op, beoordeelt de kwaliteit en voert analyses uit. De uitkomst van deze analyse wordt gerapporteerd aan de diersectoren en de overheid. Op basis van de data kan de SDa begeleidingsprogramma’s voorstellen voor varkenshouders die bovenmatig veel antibiotica inzetten.

Kritische middelen

Antibiotica die als laatste redmiddel worden ingezet in de humane gezondheidszorg verdienen bijzondere aandacht. Deze antibiotica zijn het meest recent ontwikkeld en micro-organismen hebben hier meestal nog geen resistentie tegen ontwikkeld. Daarom kunnen ze levensreddend zijn voor patiënten met een infectie die niet reageert op behandeling met oudere antibioticasoorten. Het is van groot belang dat deze middelen zorgvuldig en beperkt worden toegepast, zodat de werkzaamheid lang bewaard blijft. Het expertpanel van de Autoriteit Diergeneesmiddelen zal voorwaarden en streefwaardes opstellen voor het gebruik van kritische antibiotica. Deze zijn naar verwachting in de tweede helft van 2011 gereed.

Plan van aanpak

Op basis van de normen van het SDa-expertpanel kunt u in overleg met uw dierenarts een plan van aanpak formuleren om de reductiedoelstelling te behalen en het gebruik van kritische middelen onder de loep te nemen. Het strekt tot aanbeveling om ook uw andere bedrijfsadviseurs hierbij te betrekken.

Om varkenshouders voor te lichten over de al dan niet terechte inzet van antibiotica en, als het dan toch nodig is, het correcte gebruik van antibiotica is de volgende presentatie beschikbaar (pdf, 2MB). Klik hier.

Het verantwoorde gebruik van antibiotica is samengevat in een flyer (pdf). Klik hier.

 

topdressing
Bij topdressing is het moeilijk om het medicijn goed te verdelen door het voer. Gevolg kan zijn dat de medicijnopname per dier erg verschilt.
varken
Nauwkeurig doseren is belangrijk: Daarom eerst goed uitrekenen wat je nodig hebt en vervolgens afwegen.
drinkwatermedicatie
Drinkwatermedicatie is de beste manier om een koppel te kuren. Bij voorkeur met behulp van een doseerpomp.