Geplaatst op: 15-8-2014

Nederlandse varkenssector loopt voorop, maar er is een grens aan antibioticareductie.

De Nederlandse varkenssector loopt voorop in het reduceren van het antibioticagebruik. De Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, heeft vastgesteld dat in 2013 het antibioticum-gebruik bij landbouwhuisdieren in 2013 verder is afgenomen. Bij zeugen en biggen is (vanaf 2009) een daling vastgesteld van 60% en bij vleesvarkens een daling van 69%. Het gebruik van kritische antibacteriële middelen voor de volksgezondheid is in 2013 tot vrijwel nul gereduceerd. Als een direct gevolg van het terughoudender gebruik van antibiotica is tevens de resistentie in de Nederlandse varkenshouderij flink teruggedrongen.

“De hele wereld kijkt vol bewondering naar de resultaten die worden behaald met de Nederlandse aanpak, ook de varkenssector is trots op het behaalde resultaat. We moeten wel realistisch blijven in onze reductie doelstellingen. Door de politiek worden inmiddels getallen genoemd van 90% antibioticareductie. Dit kan ten koste gaan van dierengezondheid en welzijn van dieren”, aldus Ingrid Jansen, de nieuwe voorzitter van de Werkgroep Varkens van de Taskforce Antibioticaresistentie.

De varkenssector ziet een bedrijfsspecifiek gezondheidsplan (BGP) en behandelplan (BBP)als dé basis voor de succesvolle aanpak en de goede resultaten. Er worden momenteel nog aanvullende maatregelen genomen om het antibioticagebruik nog verder te reduceren zoals het verplicht opstellen van een verbeterplan bij een dierdagdosering in het rode gebied en het benchmarken van dierenartsen.

De Werkgroep Varkens van de Taskforce Antibioticaresistentie is van mening dat er een grens is aan de reductie van antibiotica. “Door de enorme inspanning van de sector, is de reductie voor het gemiddelde varkensbedrijf in zicht. Bedrijven die al heel zorgvuldig met hun antibiotica beleid omgaan kunnen niet steeds verder reduceren. Er is een grens aan de antibioticareductie. Deze grens wordt bepaald door de diergezondheid en het welzijn van de varkens. Varkenshouders en dierenartsen hebben een wettelijke zorgplicht. Zij moeten zieke varkens kunnen behandelen als de gezondheid en het welzijn van de varkens daarom vraagt. De insleep van ziekten kan in grote mate worden beperkt door het doorvoeren van preventieve maatregelen. Daarnaast moet ook een goed gehuisvest varken soms, net als bij mensen, voor een kwaal kunnen worden behandeld met antibiotica wanneer dit nodig is.”, sluit Jansen af.

Voor meer informatie:
Ingrid Jansen
Voorzitter Werkgroep Varkens van de Taskforce Antibioticaresistentie
e-mail: [email protected]

Bron: www.nvv.nl